Skip to main content

KRAJINKA AVENTÍNO

Súkromná materská škola

Škôlka AVENTÍNO to najlepšie miesto pre Vaše dieťa!
Interakcia


Pri tvorbe vzdelávacieho programu „MOSTY“ sme vychádzali zo skúseností vzdelávania dvoch kategórií detí: vedomostne schopných detí, vyhľadávajúcich individuálny spôsob hry a práce a detí s vysokým sociálnym duchom tímovej spolupatričnosti. I keď je našim cieľom dosiahnutie optimálnej poznávacej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne detí, ťažisko programu „MOSTY“ je v jeho pilieroch - mostoch, umožňujúcich deťom takému učeniu, ktoré vytvára príležitosť získavania a fixácie kognitívy a vnímania v každodennej realite, ale nie na úkor sociálnych zručností, spolupráce v skupine a komunikačných kompetencií. Program a jeho ciele sú spracované do rozprávkového rámca, ktorý je pre deti prirodzený. Ide o rozprávku o „Krajinke Aventíno“, ktorú predstavuje priestor materskej školy, kde budú žiť.

Vo výchovno-vzdelávacích cieľoch sledujeme príbeh rozprávky „Krajinky Aventíno“,kde žijú obyvatelia (deti materskej školy, ich rodičia a ďalší obyvatelia širšej komunity). Na každej triede je farebne zvýraznené územie, ktoré trieda z krajiny zaberá. Deti sa tak môžu prirodzene učiť každodenným spoločenským činnostiam. V každej činnosti a didaktickej aktivite sú zapojené všetky zmysly, ktoré využívame alebo stimulujeme počas bežného sociálneho kontaktu.