Skip to main content

KRAJINKA AVENTÍNO

Súkromná materská škola

Škôlka AVENTÍNO to najlepšie miesto pre Vaše dieťa!
Kvalita prostredia


Vyučujeme v priestoroch prispôsobených senzorickému a motorickému vnímaniu dieťaťa, vo vzťahu k jeho dynamike vývoja. Úpravy vnútorného prostredia škôlky prinášajú adekvátne podnety, priestor na relaxáciu i voľnú hru. Priestory tried a pomôcky v nich sú špecificky modifikované podľa aktuálnych potrieb detí. Farby, štruktúra povrchov a zvuky pomáhajú deťom orientovať sa v priestore. Mnoho činností je zobrazených detskou kresbou, ktorej deti, ako jej autori a vizuálni prijímatelia dobre rozumejú. Materská škola má aj senzorickú miestnosť.