Skip to main content

KRAJINKA AVENTÍNO

Súkromná materská škola

Oznámenie o zápise detí do MŠ


OZNÁMENIE

Riaditeľstvo súkromnej materskej školy oznamuje, že v dňoch 30. apríla - 31. mája sa uskutoční zápis detí do súkromnej materskej školy na školský rok 2019/2020.   PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE: Do materskej školy môžu zapísať zákonní zástupcovia:
 • dieťa vo veku od troch až šiestich rokov,
 • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • zákonný zástupca doručí žiadosť o prijatie osobne na adrese: Námestie A. Hlinku 56, Ružomberok 034 01, do rúk riaditeľke materskej školy,
 • zákonný zástupca je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je  údaj o povinnom očkovaní,
 • akceptujeme naše tlačivo, dostupné na webe: ŽIADOSŤ MŠ AVENTÍNO,
 • žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi alebo zákonnými zástupcami,
 • rozhodnutie o prijatí do Súkromnej materskej školy vydáva riaditeľka Súkromnej materskej školy do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
CENNÍK POPLATKOV v SMŠ:
 • výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov SMŠ a za pobyt je 50 eur/mesačne
 • príspevok za akcie, pracovné zošity, darčeky pre deti, na nevyhnutné náklady súvisiace so zabezpečením chodu materskej školy 15eur/ročne,
 • poplatok za stravu33,- € /mesačne/dieťa, ktoré nie je predškolák,
 • príspevok od štátu na stravu predškoláka od 1.1.2019 je 1,20 € /deň/dieťa
 • rodič predškoláka dopláca:  0,30 € /deň/dieťa
 • režijné náklady zriaďovateľka súkromnej materskej školy 1,00 eur/deň/dieťa